Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

pianistka
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
pianistka
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viainsanedreamer insanedreamer
pianistka
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie.
pianistka
pianistka
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę.
pianistka
Możliwe, że jestem i byłem wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Witkacy

October 15 2018

pianistka
0708 a046 500
pianistka
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu viaelloko elloko
pianistka
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pianistka
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
pianistka
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju vianebthat nebthat

October 03 2018

pianistka
8155 9820 500
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viainsanedreamer insanedreamer
pianistka
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca vianebthat nebthat
pianistka

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl via10pln 10pln

September 23 2018

pianistka
2092 e415 500
<3
pianistka
9454 8d80
pianistka
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
pianistka
6141 6899 500
"Ości" 20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl